Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ

Chính sách bảo mật của Công viên Tháp Long Thọ

Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ cam kết cung cấp đến khách hàng những dịch vụ trọn gói vượt trội, uy tín và vô cùng đáng tin cậy giúp các quyết định quan trọng của khách hàng trở nên dễ dàng hơn trong thời khắc bối rối. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của chính họ. Trong quá trình quản lý thông tin, chúng tôi luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây: 

Thu thập thông tin

Công viên Tháp Long Thọ tiến hành thu thập thông tin của khách hàng từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.

Thông tin chúng tôi thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ, các thông tin về sở thích, nhân khẩu và những mối quan tâm của khách hàng. 

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân

Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp pháp luật quy định. Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhân viên của Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ ở các khu vực pháp lý khác với nơi thu thập thông tin và buộc phải tuân theo pháp luật tại khu vực đó. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ với mục đích quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.

Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, thông tin của khách hàng sẽ được lưu hành nội bộ nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.

Phương thức bảo vệ

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Công viên Tháp Long Thọ chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật đã được quy định.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.

Chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

Cam kết Bảo mật

Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng, luôn có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật.

Chúng tôi sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.

Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.


(088) 800 0700